Полезна информация за гумите

Основна информация за гумите, която може да бъде в полза при избора им!

 

Приложимост и ограничения на предоставяната търговска гаранция 7 години CEAT: Търговската гаранция е приложима за гуми, използвани в съответствие с препоръките и правилна експлоатация.

 

Важно! Търговската гаранция е валидна само при производствен дефект. *

 

* По смисъла на настоящата кампания: Производствен /фабричен/ дефект е всяка липса на съответствие на стока с договора за продажба, която съществува към момента на закупуването на продукта. За производствен /фабричен/ дефект ще се приема всяка повреда в структурата на гумата, която не е причинена от механично въздействие и не е следствие от неправилна употреба, включително всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация. Всяка рекламация ще се разглежда от комисия на производителя, чието решение ще се счита за окончателно.

Гаранцията не покрива щети причинени от механично въздействие, злополука, природно бедствие или естествено износване, както и щети и повреди възникнали при неправилен монтаж/демонтаж на гумата; при извършен неоторизиран ремонт, недостатъчно напомпване или пренапомпване, въздействие на органични разтворители /бензин, масло, нафта и др./, неизправност в ходовата част на автомобила, невнимание или небрежност на водача, натоварване несъответстващо на товарния индекс на гумата, експлоатация със скорост несъответстваща със скоростния индекс на гумата, изтъркване поради завой на място или неправомоерно износване поради нерегулиран преден мост, неправомерно или преждевременно износване поради системни резки потегляния с превъртане или резки спирания с блокиране на колелата.

 

 

 

 

 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ГУМИ (РАДИАЛНИ):

Лимитирана производствена гаранция, приложима до 7 години.

 

                        ГОДИНИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ОТ ПРОДАЖБА

 

1st & 2nd Година

3rd Година

4th Година

5th Година

6th Година

7th Година

При износване % по-малко от

25%

40%

50%

70%

80%

90%

Възстановяване               %

100%

60%

50%

30%

20%

10%

 

 

 

 

 СЕЛСКОСТОПАНСКИ ГУМИ (ДИАГОНАЛНИ):

 Лимитирана производствена гаранция, приложима до 5 години.

 

                          ГОДИНИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ОТ ПРОДАЖБА

 

1st & 2nd Година

3rd Година

4th Година

5th Година

При износване % по-малко от

25%

40%

50%

70%

Възстановяване               %

100%

60%

50%

30%

 

 

 

 

 

OTR (ИНДУСТРИАЛНИ ДИАГОНАЛНИ) ГУМИ:

Лимитирана производствена гаранция, приложима до 5 години.

(EARTHMOVER,FORESTRY,INDUSTRIAL,CONSTRUCTION,PORT&MININGTYRES)

 

                          ГОДИНИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ОТ ПРОДАЖБА

 

1st & 2nd Година

3rd Година

4th Година

5th Година

При износване % по-малко от

25%

50%

70%

80%

Възстановяване               %

100%

50%

30%

20%

 

 

 

Гаранционни условия - 7 години гаранция - линк.

 

Общи условия - 7 години гаранция - линк.  

ЕКОМЕДИАНА

ЕКОМЕДИАНА-2010  АД e организация  за оползотворяване на излезли от употреба гуми(ИУГ), създадена с цел съблюдаване на принципа „отговорност на производителя”, въведен със Закона за управление на отпадъците(ЗУО) и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

 

Основните принципи, които следва ЕКОМЕДИАНА-2010  АД са:

 • равни права на всички членове на организацията, без оглед на това дали са малки, средни или големи предприятия и независимо дали е акционер или е сключен договор с него с оглед спазване на принципа на равнопоставеност, съгласно Устава на ООп;
 • изпълнение на задълженията на членовете на най-ниски разходи за тях, при спазване на изискванията на нормативната уредба;
 • защита на интересите на членовете на „Екомедиана – 2010” АД пред националните институции, при изпълнение на националните цели по рециклиране и оползотворяване на ИУГ;
 • изпълнение на поетите отговорности и отчет за изпълнение на ангажиментите на ООп в процеса на организиране на дейността на системата;
 • стриктно спазване на националното законодателство.

Колективната  система на ЕКОМЕДИАНА-2010  АД, работи в услуга на своите членове по следната схема:

 • Организацията поставя свои контейнери за събиране на ИУГ в пунктовете за продажба и смяна на гуми;
 • Организацията приема заявките от своите членове за събраните от крайни потребители ИУГ;
 • Организацията осугурява периодичното извозване и предаване на събраните ИУГ за рециклиране и оползотворяване;
 • Организацията води пълна отчетност и предоставя необходимата информация на своите членове и съответните контролни органи, съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;
 • ЕКОМЕДИАНА-2010  АД изисква от своите членове само информация за  количествата гуми, пускани (внасяни) от тях на пазара;
 • Организацията изпълнява целите за оползотворяване, като прилага само безопасни и екологично чисти методи и технологии чрез своя патньор – Екомедиана Рисайклинг ООД, който притежава най-новата инсталация за рециклиране на гуми в България с годишен капацитет 27 000 тона гуми и всички необходими разрешения за дейности с излезли от употреба гуми, вкл. събиране, транспортиране и рецикиларане с код R3;

 

ЕКОМЕДИАНА-2010  АД е акционерно дружество, с акционери – фирмите  ДИАНА  ООД   и   МЕДИНА МЕД  ООД. Дружеството не разпределя печалба между акционерите си, не създава привилегии за учредителите си и третира всички свои членове по еднакъв начин. Дружеството има строго определен от закона предмет  на дейност:  управление на дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми(ИУГ).

 

 

Екомедиана Рисайклинг ООД - ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА КОМПАНИЯТА Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСТОЙЧИВА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ, ЧРЕЗ РЕЦИКЛИРАНЕТО ИМ ДО КРАЙНИ ПРОДУКТИ ИЛИ СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НОВИ ИЗДЕЛИЯ.

 

 

Гумите са потребителски стоки, които са необходими и важни за икономиката на всяка страна. По официални данни на ИАОС, през 2013г. в България са пуснати на пазара  28 890 тона гуми. Генерирането на отпадъци от ИУГ е неизбежно. Неподходящото и неконтролируемо обезвреждане може да доведе до въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Ето защо е важно въвеждането на добри системи за управление, за да се сведе до минимум образуването на отпадъци, но също така и да се увеличи повторното използване и рециклирането на материала на употребените гуми.

 

С въвеждането на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми от лицата, които пускат на пазара гуми се изисква да отговарят за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ. За изпълнение на задълженията си те са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им. Събраните ИУГ следва да се предават за окончателно трениране от лица, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, които притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО. С Чл. 8. от Наредбата се  поставят цели за оползотоворяване на не по-малко от 65 на сто от количеството гуми, пуснати на пазара, в т.ч. не по-малко от 50 на сто от тях чрез регенериране и/или рециклиране.

 

С въвеждането на горепосочените цели се създава правна и икономическа рамка за изграждане на „рециклиращо общество” в Р.България. Постигането на националните цели ще се извършва поетапно до 2020 г., което  предполага изграждането на съответните инсталации за оползотоворяване на ИУГ, в т.ч. чрез рециклиране.   

 

Нова йерархия при управление на отпадъците:

 

Новите изисквания на директивата за отпадъците 2008/98/ЕО, траспонирани в новия ЗУО (в сила от 13.07.2012г.) променят съществено законодателството по  управление на отпадъците, като се отдава голямо значение на концепцията за рециклиране на отпадъците, насочвайки усилията за създаване на „рециклиращо общество”. Чл. 6. от ЗУО въвежда следната йерархия при управлението на отпадъците:

            1. предотвратяване;

            2. подготовка за повторна употреба;

            3. рециклиране;

            4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия и

            5. обезвреждане.

 

Новата йерархия е приложена по отношение на гумите в чл. 5 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ), съгласно която рециклирането е с по-висок приоритет спрямо изгарянето за получаване на енергия.

 

Определения:

 

Гумите са продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

 • Съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците те се отнасят в група 16 “Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка” под код 16 01 03 и наименование  „излезли от употреба гуми”.
 • Съгласно § 1. т. 4. от ДР на НИТИУГ „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата и отговарят на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби(ДР) на ЗУО.
 •  Съгласно § 1. т.14. от ДР на НИТИУГ „Рециклиране на ИУГ“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която излезлите от употреба гуми се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
 •  По смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗУО „Събиране на ИУГ“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.
 • Съгласно § 1.т.16. от ДР на НИТИУГ „Събирателен пункт“ е площадка и/или съоръжение за приемане и/или съхраняване на ИУГ преди тяхното предаване за оползотворяване или обезвреждане.
 • По смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗУО „Съхраняване“ е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране.
 • Съгласно § 1.т.18. от ДР на НИТИУГ „Третиране на ИУГ“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

 

Характеристика на дейностите:

 

Дейностите по събиране, транспортиране и оползотворяване на ИУГ се извършват въз основа на сключени договори с организации по оползотворяване на излезли от употреба  гуми, лица изпълняващи задълженията си индивидуално и/или лица, при чиято дейност се образуват ИУГ.

 

Описание на спомагателните процеси:

Процесът на оползотворяване се предшества от следните спомагателни процеси:

 

 • Разделно събиране: излезлите от употреба гуми ще се събират от събирателни пунктове в местата, където те се образуват, включително в местата за смяна и продажба на гуми. За целта в пунктовете са поставени метални съдове (контейнери) за събиране на ИУГ, разделно от другите отпадъчни потоци. Предвид събирането на ИУГ от цялата територия на страната, предвижда се изграждане и/или наемане на регионални площадки за временно съхранение, претоварване и предварително третиране преди оползотворяване (сортиране, почистване, нарязване, балиране и др.)
 • Транспортиране: Превозването на ИУГ се извършва с конвенционални и/или  специализирани транспортни средства, при спазване изискванията на нормативната уредба за транспорт на отпадъци. С оглед оптимизиране на траспортната схема,  площадката на която ще се изгради инсталацията за рециклиране е избрана да бъде възможно еднакво отдалечена от събирателните пунктове, с цел намаляване  въздействето върху околната среда. В бъдеще се предвижда инвестиране в машини и съоръжения за предварително третиране, с намаляване на размера, уплътняване на транспортните средства и намаляване на разходите по презвозването на ИУГ до площадката на инсталацията.
 • Съхраняване и подготовка за рециклиране: Включва съхраняване на ИУГ на площадката на инсталацията до извършване на рециклиране. Подготовката за  рециклиране включва сортиране, почистване от чужди предмети и предварително нарязване (в случай на извънгабаритни гуми).

 

Вземат се под внимание следните изисквания при съхранение и складиране на гумите:

 

 • Предотвратяване и свеждане до минимум на разпространението на пожари (например, чрез установяване на минимално разстояние между две клетки);
 •  Минимизиране производството на инфилтрат;
 •  Минимизиране на замърсяването на почвата и подземните води с инфилтрат;
 •  Предотвратява и контролиране на развъждането на комарите и други приносители за болести, за намаляване на негативното въздействие върху общественото здраве

 

Повече информация: 

 

https://www.ecomediana.bg/

https://ecomediana.com/#/bg

 

Как да избера правилния размер гуми за своя автомобил?

За да изберете правилните гуми за своя автомобил, трябва да знаете препоръчания от производителя размер. Него можете да намерите в техническото ръководство на автомобила или на планка или лепенка, поставена някъде по купето на самия автомобил (най-често шофьорската врата или капачката на резервоара). Също така можете да видите размера отстрани на монтираните вече гуми на автомобила:

 

shutterstock_1968556948 (1).jpg (140×140)

 

185 - това е широчината на протектора на гумата в мм.

 

55 - профил - височината на гумата, но не в милиметри, профила е процентно съотношение от широчината на гумата

 

R - означение за Радиална гума, към днешна дата всички гуми за леки автомобили, джипове и бусове са радиални

 

15 - вътрешен диаметър на гумата (диаметър на джантата), посочен в инчове

 

81 - Товарен индекс - показва какво тегло най-много може да носи една гума, в примера индекс 81 означава 462кг натоварване

 

H - Скоростен индекс - указва максималната скорост, с която може да се движи гумата безопасно, в случая индекс Н отговаря на 210км/ч

 

Товарен и скоростен индекси

На страната на гумата, веднага след размера са записани две(три) цифри и латинска буква (като в примерната картинка 91V). Това са товарният и скоростен индекс на гумата:

 

 

 

 - Товарен индекс - отнася се към товарния капацитет на гумата или колко максимално тегло може да понесе тази гума. В примера индекс 91 отговаря на 615 кг тегло за една гума при максимално налягане на напомпване.

При избора на гуми е добре да се провери препоръката на автомобилния производител за размер с даден товарен индекс, както и максималното тегло на самия автомобил.

Тук можете да намерите детайлна таблица с най-популярните товарни индекси, обхващащи леки автомобили, джипове и бусове.

 

 - Скоростен индекс - максималната скорост, която гумата може да понесе. Винаги се изписва с латинска буква (в примера отгоре - V). В случая буква V отговаря на максимална скорост от 210 км/ч

При избора на гуми относно скоростния индекс е добре да се съобразят възможностити на автомобила и стила на каране.

Това е таблица с най-популярните скоростни индекси, обхващащи сегмента леки автомобили, джипове и бусове:

M - 130km/h Q - 160km/h T - 190km/h V - 240km/h
N - 140km/h R - 170km/h U - 200km/h W - 270km/h
P - 150km/h S - 280km/h H - 210km/h Y - 300km/h

 

Z буква се изписва на гуми със скоростен индекс над максималното ограничение. Например: когато означението на гумата е следното - 285/35ZR19 (99Y)  и 99Y е в скоби, това означава, че тази гума позволява да бъдe управлявана с повече от 300 км/ч. Същото правило е в сила и за по-ниски скоростни индекси (V, W)

Европейски етикет за гуми

През 2012-та година беше създаден Европейски етикет за гумите. Базиран на три основни критерия, този етикет дава информация за икономичността на гумата, поведението й при мокри настилки и нивата на генериран шум:

 

 Икономия на гориво  - този критерий показва как дадената гума влияе на разхода на гориво на автомобила - етикета е степенуван с латински букви от А до G (като буква А е най-добър показател, буква D не се пропуска при леките автомобили). Разликата между рейтингите А и G може да се приеме като икономия на гориво от над 7,5%. Изразено в реални стойности, избора на гуми с рейтин А икономия на гориво вместо G може да спести повече от 6 литра гориво на всеки 1 000 км (изчислено при среден разход на автомобила от 8л/100км)

Сцепление на мокро - този етикет показва колко добре може да спира гумата при мокра настилка.Степенуван е отново от буква А до буква G (рейтингите D и G не се използват за леки автомобили). В определена ситуация няколкото метра разлика при спиране могат да имат огромно значение. За леки автомобили, до пълно спиране на място от скорост 50 мили/ч (80 км/ч), гуми с рейтинг А ще имат по-къс спирачен път от гуми с рейтниг F с 18 метра (тази дистанция може да варира в зависимост от шофьорските умения и други субективни фактори)

 

Ниво на шум - този етикет показва нивото на шум, генериран от гумите в децибели. Спрямо този критерий гумите се разделят на три класа, илюстрирани с дъгообразни линии: 1 черна черта - тихи (3 децибела или дори по-ниско под Европейския регламент), 2 черни черти - средно шумни (между Европейския максимум регламент и 3 децибела под него) and 3 черни черти - шумни (над Европейския максимален регламент)

 

 

"Медина мед“ ООД декларира и подчертава, че реалните икономии на гориво и пътната безопасност зависят в голяма степен от поведението на водача, и по-специално следното:

 • екологосъобразното шофиране може да намали значително разхода на гориво;
 • налягането на гумата следва да бъде редовно проверявано за подобряване на сцеплението с влажна пътна настилка и горивната ефективност;
 • винаги следва стриктно да се съблюдава спирачният път. 

 

Повече информация може да получите от уебсайта на Европейската комисия:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1222

и

https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/2c60f668-f6b6-42f8-8bab-a790e55c5cba/language-bg

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯ ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ НА ЕС

 

 • Съгласно новия регламент гумите за автобуси и камиони също ще бъдат обхванати (гуми от клас C1, C2, C3).
 • Допълнителна информация (идентификатор на вид гума = № на артикул).
 • Освен стандартния етикет съществуват също и опции за включване на икони, свързани с тежки заснежени условия (3PMSF) и/или сцепление при заледени условия (само за гуми C1).
 • Класове на шум: ABC заменя звуковите вълни.
 • Прекласификация за по-ниски класове етикети:
  D е новият E; клас D вече не е празен (само за гуми C1 и C2); F и G се сливат, за да формират E.
 • QR код за всеки идентификатор на вид гума с връзка към продуктовата база данни на ЕС (EPREL).

 

Новата таблица с информация за продукта (PIS) се генерира в базата данни EPREL въз основа на информацията, докладвана от доставчици:

 

Тя включва:

 • Информация, показвана в етикета на ЕС в табличен вид
 • Име на производителя или търговска марка
 • Идентификатор на типа гума (“sku” идентификатор)
 • Размер на гумата, товарен и скоростен индекс
 • Класове от етикета и ниво на шум
 • Обозначение дали гумата е гума за сняг (3PMSF) и/или–гума за лед.
 • Дата на начало на производство
 • Дата на края на производство, когато е известна

Повече информация: 

 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database/qr-code-new-energy-label_en

 
Най-популярните специални означения по гумите

В описанието на гумата, както и на страната й, след размера и товарния и скоростен индекс понякога има допълнителни специални означения:

 

 •     XL (RF) - eXtra Load (или ReinForced) - гума, която позволява по-голямо теглово натоварване от нормалното за този размер. Например ако вземем тези две гуми: 205/55R16 91W и 205/55R16 94W XL. В първия случай гумата може да носи 615 кг, докато във втория, където има означение XL товарният индекс е друг (94 вместо 91) и тази гума може да носи 670 кг

 

 

 •      Run-flat - гума, която позволява придвижване с понижено налягане поради пробиване или друг инцидент. За да се гарантира сигурност и успешна експлоатация на технологията, следва да се спазват определени ограничения, гумата може да се кара с понижено налягане на-много 80 км при максимална скорост от 80км/ч

 Различните производители, особено големите световни марки, използват различни означения на рънфлат технологията - RFT или EXT на Бриджстоун, SSR се използва от Континентал, ROF за Дънлоп и Гудиър и ZP използвано от Мишлен.

 

 

 •  M+S - кал и сняг - това означение обикновено присъства при всесезонните гуми със самопочистващ се протектор и средно ниво на сцепление в кални или снежни условия. Това обаче не означава, че гума с такова означение е зимна. Всички зимни гуми са M+S, но обратното не е вярно! Означението M+S е резултат от автономното решение на производителя, НЕ се поставя от независима лаборатория след направени тестове. M+S могат също така да бъдат и летни офроуд или all terrain гуми.

 

 •      FR (MFS, FP, FSL) - предпазен борд за джантата - това е допълнителен слой каучук на ръба на страницата на гумата, където ляга джантата, с цел предпразването й от бордюри и др. Обикновено гуми с височинен профил под 55 имат такъв предпазен борд, но не е задължително, зависи от производителя. Възможно е един модел на един и същи размер да има вариант със или без предпазен борд.

 

Други специални означения, които можете да срещнете и ще ви дадат повече информация за гумата са:

 

 • BSL - Черни назъбени букви
 • BSW - Черна страна на гумата
 • OWL - Бели очертания на буквите
 • ORWL - Изпъкнали, бяло очертани букви
 • RBL - Вдлъбнати черни букви
 • RWL - Изпъкнали бели букви
 • TL - безкамерна гума
 • TT - камерна гума, трябва да бъде използвана само с вътрешна гума
 • outside (exterior, side facing outwards) - за асиметрични гуми, указва от коя страна трябва да бъде монтираната гумата правилно
 • arrows (стрелки) - за гуми с посока, указват посоката на въртете на гумата

 

Хомологации за оригинално вграждане

Хомологацията или оригинално вградени гуми, са тези, с които автомобила слиза от поточната лента при неговото производство. Автомобилните производители ги избират по определени показатели, съответстващи на характеристиките на превозното средство.

 

Използват се различни означения за различните марки автомобили:
 •    * - БМВ
 • AO, AOE - Ауди
 • "B" in a circle, B, B1, BL  - Бентли
 • C1 - Крайслер
 • F, K-1, K-2 - Ферари
 • H-0, H-1 - Хонда
 • H - Хюндай
 • J, "J" оградено - Ягуар
 • LTS - Лотус
 • MGT - Мазерати
 • MC, MC1 - Маккларън
 • MO - Мерцедес
 • MOE - Мерцедес "рънфлат" технология
 • N0...N6 - Порше
 • R01, R02 - Ауди Куатро
 • VW - Фолксваген

 

Информация за DOT

DOT кодът (идва от Department of Transportation) е означение на гумата, която съдържа специфична информация за производството на тази гума, къде и кога е произведена. За крайният клиент най-съществената информация от DOT кода е годината на производство.

 

Това са четири цифри, обикновено оградени от овал, но не е задължително. Първите две показват седмицата на производство, а следващите две - годината. Например гума с ДОТ NEDV JA2R 4916 е произведена през 49 седмица на 2016 година.

 

Годината на производство, няма нищо общо със стареенето на гумата, нито със срока  на годност!

 

 

Всички производители - MICHELIN CONTINENTAL GOODYEAR PIRELLI BRIEDGESTONE гарантират за качеството на каучука на гумата за период от 5 години от датата на покупка, доказана с документ, или 5 години от датата на производство, когато гумите са съхранявани при изискваните условия (температура, влажност, слънчева светлина, позиция и др.)!!!

 

Гумата е продукт, прост на вид, но със сложни характеристики. Продукт, който трябва да устои на екстремните условия, за да осигури безопасност на движението. Продукт, който като всеки друг си   има срок на експлоатация. Срокът на експлоатация зависи от няколко фактора. Освен характерните качества на продукта, условията на използване, скоростта, натоварването и климата също оказват влияние. Нивото на налягането в гумите, както и условията за съхранение, също влияят върху срока на експлоатация.

 

Ето какво казват по въпроса някои от водещите производители на гуми:

 

Michelin: „Не е възможно да се определи срока на годност на гумите. Няма значение кога са произведени. Michelin препоръчва, 10 години експлоатация. След този срок, гумите да се проверяват по често и ако е на лице напукване, да се заменят.“

 

Continental: „Стареенето на гумите е проявление на химични и физични процеси. При правилно складираните гуми обаче, тези процеси протичат много бавно. Continental  препоръчва складирането на гумите да бъде извършвано от професионалисти или в подходяща среда. Ако се съхраняват при препоръчителните условия (а именно – прохладно и сухо място, далеч от директна слънчева светлина, химикали и източници на озон), гумите ще запазят своите оригинални, добре балансирани свойства през цялата продължителност на живота им. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на гумата. Continental  потвърждава възможността леките гуми от концерна да бъдат използвани до 10 години при условие, че всички препоръчителни условия за съхраняване са спазени.“

 

Goodyear: „Гумите на Goodyear са предназначени да бъдат устойчиви срещу големите сили, стреса, излагането на слънце и екстремни температури през целия си живот. За да запази своите свойства, компоненти гумата е направена от оптимална смес на восъци, антиоксиданти и антиозонанти.  Съхраняваните както и използваните гуми ще запазят свойствата си при условие, че те се поддържат правилно, не се обработват неподходящо и се съхраняват в правилните условия.“

 

 

 

 

Гуми CONTINENTAL
 • Гуми от Continental - перфектният контрол при всекидневно шофиране

Когато имате нужда от летни и зимни гуми и от такива за всеки сезон. Когато карате ВАН, SUV, седан или малък автомобил. Когато стилът Ви на шофиране е спортен, удобен или устойчив. Ние имаме подходящите гуми за Вашия автомобил.

 • Германска технология

Continental, чието седалище е в Хановер, е един от водещите производители в автомобилната промишленост. От самото ни създаване през 1871 г. ние преследваме една цел – осигуряването на безопасността на пътя, без да допускаме компромис за сметка на удобството или удоволствието при шофирането. В продължение на повече от 140 години ние развиваме прогресивни решения в сферата на мобилността, така че да можете да стигнете благополучно до Вашата дестинация.

 • Първокласно качество, максимална безопасност

Нашите проучвания показват, че гумите не са ключовият фактор за цялостния километраж. Също така, те трудно въздействат върху спирачния път. Ето защо постоянно подобряваме гамата ни от продукти. Това означава, че нашите гуми винаги обезпечават изключителен спирачен път, както и максимална безопасност и удоволствие при шофирането.

 • Победителят от тестовете на Auto Magazine

Отчитаме всеки един аспект на сигурността и действието при развитието на първокласните ни гуми. Не случайно гумите на Continental печелят редовно наградите от независимите тестове, провеждани от организации и списания като ADAC и AutoBILD.

 

 • Партньор на автомобилния производител

Continental е стратегически партньор на водещите автомобилни производители като BMW, Mercedes и Volkswagen. Производителите на автомобили използват само първокласни гуми за удовлетворяването на най-високите стандарти за качество. Прогресивните изследвания и развойната дейност вървят ръка за ръка с автомобилните производители, което е гарант, че Continental отговаря на всички тези стандарти. Ето защо почти един от всеки три автомобила в Европа е снабден с първокласните гуми на Continental. Останете с нас!

Гуми GOODYEAR
 • Въведение:

Goodyear предлага първокласни иновативни продукти, на които можете да разчитате. Ние се грижим за хората и за семействата им. Затова продаваме първокачествени гуми с най-надежден дизайн и конструкция. И никога не правим компромиси с безопасността.

 

 • История на първите:

В историята на Goodyear думата „първи“ се среща доста често. Това са гумите на първия масово произвеждан автомобил Model T Ford, пуснат през 1908 г., и първите гуми, достигнали до Луната през 1970 г., а през 2016 г. Goodyear представи първата концептуална гума за безопасно автономно шофиране. И продължаваме да изобретяваме.

 

 • Побеждаващата безопасност:

И до ден днешен фокусът върху безопасността без компромиси заема централно място за марката Goodyear. Нашите гуми са победители в много тестове и предлагат най-новата технология за Вашата безопасност. Goodyear е също така и марката, избирана от много първокласни производители на леки автомобили като стратегически партньор в развитието им.

 

 • Направени, за да се чувствате добре:

Чрез продукти с най-добри характеристики ние предлагаме спокойствие, така че да се наслаждавате на пътуването си и да се възползвате най-добре от него. Goodyear. Made to feel good

 

Повече информация: https://www.goodyear.eu/bg_bg/consumer.html

 

www.medina-med.com - oнлайн магазин за зимни гумилетни гумивсесезонни гуми.

 

Повече информация: сервизи за гуми на Медина Мед или 0700 20 707

 

Гуми DUNLOP
 • Вълнението от това, което правите:

Dunlop не само продава гуми – Dunlop Ви кара да се вълнувате за това, което правите. Благодарение на над 100-годишния си опит в автомобилните състезания и на съвременните иновации, гумите Dunlop подхранват вълнението на водачите, наслаждаващи се на персоналния си път към успеха.

 

 • Технология от автомобилните състезания :

Като марка гуми, която повече от столетие жъне успехи в автомобилните състезания, ние прехвърляме познанията си от технологията на състезанията в създаването на най-добрите високотехнологични гуми.

 

 • Отлични резултати в тестовете на автомобилните списания:

Dunlop вярва, че за да се постигнат успехи, са необходими ангажираност, издръжливост и интуиция.  Отражение на успехите ни и на непрекъснатите иновации са многобройните награди и изключителните резултати, постигнати в различни независими тестове на гуми.

 

 • Препоръчани от най-добрите:

Много престижни и мощни марки леки автомобили търсят гуми, които да имат подобни на техните отлични качества.  Ето защо множество производители на леки автомобили избират гуми Dunlop като оригинално оборудване за своите автомобили.

 

 

https://www.dunlop.eu/dunlop_bgbg/tires/truck/

 

www.medina-med.com - oнлайн магазин за зимни гумилетни гумивсесезонни гуми.

 

Повече информация: сервизи за гуми на Медина Мед или 0700 20 707

 

 

 
Гуми NOKIAN

Nokian Tyres е най-северният производител на гуми в света, който осигурява сигурно шофиране при всякакви условия. Нашият експертен опит се основава на скандинавските ни корени и ценности. Устойчивата безопасност и екологосъобразност през целия жизнен цикъл на продукта са ключови цели при разработката на нашите гума за леки и товарни автомобили и тежка техника. Концернът ни включва и мрежата Vianor, специализирана в поддръжката на автомобили и услуги свързани с гумите.

 

През 2019 година дружество Nokian Tyres имаше около 4 700 служители и чист оборот от около 1,6 милиарда евро. Акциите на Nokian Tyres се търгуват на борсата Nasdaq Helsinki.

 

Разработваме и произвеждаме висококачествени гуми за леки и лекотоварни автомобили. Ние сме известни с нашите иновативни зимни гуми, но също така разработваме конкурентноспособни летни и целогодишни гуми. Като един от водещите производители на специални тежкотоварни гуми ние се фокусираме върху такива области, като гуми за машини в горското стопанство, селското стопанство, в терминали и мини. Концернът ни включва и мрежата Vianor, специализирана в поддръжката на автомобили и услуги свързани с гумите.

 

Nokian Tyres е силна марка, особено в скандинавските страни и Русия. Централна Европа и Северна Америка са растящи за нас пазари. Нашите иновативни и продукти, висококачествени услуги и силна дистрибуторска мрежа ни помагат да увеличим пазарния си дял в районите на растеж. В дългосрочен план ние искаме да присъстваме на всички основни пазари на зимни гуми.

 

Основните продукти се произвеждат в нашите фабрики в Нокия, Финландия, във Всеволожск, Русия и в Дейтън, САЩ. Някои продукти се произвеждат по договор за предварителна покупка в други заводи, в които нивото на качеството съответства на високите стандарти на Nokian Tyres.

 

Nokian Tyres plc е основана през 1988 г., а историята на компанията започва още през 1898 г., когато е основана Suomen Gummitehdas Oy, или Finnish Rubber Factory.

 

1934 - Основана е компанията Finnish Rubber Works
1995 - Първата в света зимна гума, сезонната гума (The Weather tyre)
2005 - Nokian Tyres plc пуска акциите си на Хелзинкската фондова борса
2015 - Втората фабрика на Nokian Tyres започва производство във Всеволожск, Русия
2017 - Първата в света зимна гума от най-високия клас А за сцепление върху мокра настилка и за горивна ефективност, съгласно етикета за гуми на ЕС
2018 - Ново поколение гуми с шипове – Nokian Hakkapeliitta 9 и Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Предшественик на автомобилната индустрия вече 120 години

 

https://www.nokiantyres.bg/

 

www.medina-med.com - oнлайн магазин за зимни гумилетни гумивсесезонни гуми.

 

Повече информация: сервизи за гуми на Медина Мед или 0700 20 707

Гуми PIRELLI

Основана в Милано през 1872 г., днес Pirelli стои като световна марка, известна със своите авангардни технологии, висококачествени производствени постижения и страст към иновациите, които опират до голяма степен своите италиански корени.

 

С над 40-годишен опит в сегмента Premium и Prestige Pirelli е компания за чисти потребителски гуми, съсредоточена е върху пазара на гуми с висока стойност и непрекъснато се занимава с разработването на иновативни продукти, за да отговори на най-специфичните нужди от мобилност на финала. Потребителски, като специални и суперспециални гуми.

 

Продуктовата гама на компанията се състои от иновативни гуми за автомобили, мотоциклети и велосипедипоради солидното партньорство с най-престижните производители. Това сътрудничество позволява на Pirelli да разработва гуми, в зависимост от модела, които са съобразени със специфичните нужди на най -сложните потребители .

 

https://www.pirelli.com/tyres/en-gb/car/about-us/why-pirelli

 

www.medina-med.com - oнлайн магазин за зимни гумилетни гумивсесезонни гуми.

 

Повече информация: сервизи за гуми на Медина Мед или 0700 20 707