Гаранция за качество Медина Мед ®

Медина Мед ® планира да увеличи качеството обслужването на клиенти. Това ще бъде постигнато чрез установяване на стандарти за качеството на обслужване. Разбиране и задоволяване потребностите на клиентите чрез подходящо разнообразие от услуги, сигурност и цени за всеки клиент. Осигуряване на дългосрочния успех на фирмата чрез рентабилен растеж и реинвестиране на печалбите. Първокачествена информационна мрежа, улесняваща обслужването на клиентите и вътрешнофирмените комуникации.

 

Професионална организация, способна да поддържа местната инициатива и вземане на решения, като същевременно осигурява съвместна работа в централно управлявана мрежа. Развитието на нашата дейност към нови услуги, пазари и продукти ще се основава изцяло на безусловното ни задължение да предвиждаме и задоволяваме променящите се потребности на нашите клиенти.

 

Медина Мед ® - Най-голяма сертифицирана мрежа сервизи за гуми в България по стандарти и изисквания на MICHELIN – София, Пловдив, Пазарджик, Ст.Загора, Бургас, Варна, Русе, Добрич, Хасково, Велико Търново и Благоевград.

 

Сертификатът Michelin Quality Centre се присъжда на годишна база на сервизите за гуми, членове на Партньорската програма на MICHELIN, след външен независим одит, който гарантира, че изискванията на MICHELIN за качество са стриктно спазвани както в техническо отношение, така и по отношение на неговите продукти.

 


Сертификатът на Michelin Quality Centre е стандарт за налагане на професионален бизнес стил, създаден и одобрен от Michelin, еднакъв в цяла Европа. Този стандарт гарантира, че в „Сертифициран център Michelin“ методите на работа са съобразени с техническите изисквания за продажба и монтаж на гуми, че сградата, оборудването и инструментите отговарят на всички необходими условия, за да осигурят персонално отношение, сигурност и комфорт, и че персоналът е на разположение на клиентите за въпроси и предложения. В „Сертифициран център MICHELIN“ прозрачността на извършената работа по автомобила на клиента се гарантира чрез използването на Работен лист.

Медина Мед ® получи сертификата на MICHELIN след процес на оценка, обхващаща одит на търговския обект и приложение на план за действие. Одитът, който се провежда всяка година, включва оценка на търговския обект в различни аспекти – оценка на сервизните дейности, обучение на персонала, отношение към клиента и т.н. Планът за действие се прилага с помощта на Наръчника за стандартни процедури, предложен от MICHELIN и съдържащ дейности за развитие, подобрения в търговския обект (сграда, оборудване и т.н.), сигнализация, обучения, оборудване и мотивация на персонала. Следвайки плана за действие,  Медина Мед ® постигна необходимото ниво в одита и без никакво съмнение в качеството и организацията на тяхната работа получиха дипломата „Сертифициран център Michelin“.

 

——————————————————————————————————————————————————

  

www.medina-med.com - Първият ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ГУМИ в България - сертифициран по стандарти и изисквания на Continental. 

 
—————————————————————————————————————————————————— 

Tретиране на излезли от употреба гуми

 

Разделно събиране: излезлите от употреба гуми ще се събират от събирателни пунктове в местата, където те се образуват, включително в местата за смяна и продажба на гуми. За целта в пунктовете са поставени метални съдове (контейнери) за събиране на ИУГ, разделно от другите отпадъчни потоци. Предвид събирането на ИУГ от цялата територия на страната, предвижда се изграждане и/или наемане на регионални площадки за временно съхранение, претоварване и предварително третиране преди оползотворяване (сортиране, почистване, нарязване, балиране и др.)

 

Транспортиране: Превозването на ИУГ се извършва с конвенционални и/или  специализирани транспортни средства, при спазване изискванията на нормативната уредба за транспорт на отпадъци. С оглед оптимизиране на траспортната схема,  площадката на която ще се изгради инсталацията за рециклиране е избрана да бъде възможно еднакво отдалечена от събирателните пунктове, с цел намаляване  въздействето върху околната среда. В бъдеще се предвижда инвестиране в машини и съоръжения за предварително третиране, с намаляване на размера, уплътняване на транспортните средства и намаляване на разходите по презвозването на ИУГ до площадката на инсталацията.

 

Съхраняване и подготовка за рециклиране: Включва съхраняване на ИУГ на площадката на инсталацията до извършване на рециклиране. Подготовката за  рециклиране включва сортиране, почистване от чужди предмети и предварително нарязване (в случай на извънгабаритни гуми). Вземат се под внимание следните изисквания при съхранение и складиране на гумите: Предотвратяване и свеждане до минимум на разпространението на пожари (например, чрез установяване на минимално разстояние между две клетки); Минимизиране производството на инфилтрат; Минимизиране на замърсяването на почвата и подземните води с инфилтрат; Предотвратява и контролиране на развъждането на комарите и други приносители за болести, за намаляване на негативното въздействие върху общественото здраве.

 

 

Екипът на Медина Мед ®

 

 

www.medina-med.com - oнлайн магазин за зимни гуми, летни гуми, всесезонни гуми.

 

Повече информация: сервизи за гуми на Медина Мед или 0700 20 707