Гаранция за качество Медина Мед ®

Медина Мед ® планира да увеличи качеството обслужването на клиенти. Това ще бъде постигнато чрез установяване на стандарти за качеството на обслужване. Разбиране и задоволяване потребностите на клиентите чрез подходящо разнообразие от услуги, сигурност и цени за всеки клиент. Осигуряване на дългосрочния успех на фирмата чрез рентабилен растеж и реинвестиране на печалбите. Първокачествена информационна мрежа, улесняваща обслужването на клиентите и вътрешнофирмените комуникации.

 

Професионална организация, способна да поддържа местната инициатива и вземане на решения, като същевременно осигурява съвместна работа в централно управлявана мрежа. Развитието на нашата дейност към нови услуги, пазари и продукти ще се основава изцяло на безусловното ни задължение да предвиждаме и задоволяваме променящите се потребности на нашите клиенти.

 

Медина Мед ® - Най-голяма сертифицирана мрежа сервизи за гуми в България по стандарти и изисквания на MICHELIN – София, Пловдив, Пазарджик, Ст.Загора, Бургас, Варна, Русе, Добрич, Хасково, Велико Търново и Благоевград.

 

Сертификатът Michelin Quality Centre се присъжда на годишна база на сервизите за гуми, членове на Партньорската програма на MICHELIN, след външен независим одит, който гарантира, че изискванията на MICHELIN за качество са стриктно спазвани както в техническо отношение, така и по отношение на неговите продукти.

 


Сертификатът на Michelin Quality Centre е стандарт за налагане на професионален бизнес стил, създаден и одобрен от Michelin, еднакъв в цяла Европа. Този стандарт гарантира, че в „Сертифициран център Michelin“ методите на работа са съобразени с техническите изисквания за продажба и монтаж на гуми, че сградата, оборудването и инструментите отговарят на всички необходими условия, за да осигурят персонално отношение, сигурност и комфорт, и че персоналът е на разположение на клиентите за въпроси и предложения. В „Сертифициран център MICHELIN“ прозрачността на извършената работа по автомобила на клиента се гарантира чрез използването на Работен лист.

Медина Мед ® получи сертификата на MICHELIN след процес на оценка, обхващаща одит на търговския обект и приложение на план за действие. Одитът, който се провежда всяка година, включва оценка на търговския обект в различни аспекти – оценка на сервизните дейности, обучение на персонала, отношение към клиента и т.н. Планът за действие се прилага с помощта на Наръчника за стандартни процедури, предложен от MICHELIN и съдържащ дейности за развитие, подобрения в търговския обект (сграда, оборудване и т.н.), сигнализация, обучения, оборудване и мотивация на персонала. Следвайки плана за действие,  Медина Мед ® постигна необходимото ниво в одита и без никакво съмнение в качеството и организацията на тяхната работа получиха дипломата „Сертифициран център Michelin“.

 

——————————————————————————————————————————————————

  

www.medina-med.com - Първият ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ГУМИ в България - сертифициран по стандарти и изисквания на Continental. 

 
—————————————————————————————————————————————————— 

Tретиране на излезли от употреба гуми

 

Разделно събиране: излезлите от употреба гуми ще се събират от събирателни пунктове в местата, където те се образуват, включително в местата за смяна и продажба на гуми. За целта в пунктовете са поставени метални съдове (контейнери) за събиране на ИУГ, разделно от другите отпадъчни потоци. Предвид събирането на ИУГ от цялата територия на страната, предвижда се изграждане и/или наемане на регионални площадки за временно съхранение, претоварване и предварително третиране преди оползотворяване (сортиране, почистване, нарязване, балиране и др.)

 

Транспортиране: Превозването на ИУГ се извършва с конвенционални и/или  специализирани транспортни средства, при спазване изискванията на нормативната уредба за транспорт на отпадъци. С оглед оптимизиране на траспортната схема,  площадката на която ще се изгради инсталацията за рециклиране е избрана да бъде възможно еднакво отдалечена от събирателните пунктове, с цел намаляване  въздействето върху околната среда. В бъдеще се предвижда инвестиране в машини и съоръжения за предварително третиране, с намаляване на размера, уплътняване на транспортните средства и намаляване на разходите по презвозването на ИУГ до площадката на инсталацията.

 

Съхраняване и подготовка за рециклиране: Включва съхраняване на ИУГ на площадката на инсталацията до извършване на рециклиране. Подготовката за  рециклиране включва сортиране, почистване от чужди предмети и предварително нарязване (в случай на извънгабаритни гуми). Вземат се под внимание следните изисквания при съхранение и складиране на гумите: Предотвратяване и свеждане до минимум на разпространението на пожари (например, чрез установяване на минимално разстояние между две клетки); Минимизиране производството на инфилтрат; Минимизиране на замърсяването на почвата и подземните води с инфилтрат; Предотвратява и контролиране на развъждането на комарите и други приносители за болести, за намаляване на негативното въздействие върху общественото здраве.

 

Forbes Business Awards 2023 - Медина Мед ® Финалист в категория, Зелена компания на 2023 – бизнеси, които целенасочено водят зелени политики. 

 

FBA2023_04 Tag FINALIST Зелена компания на 2023 .png (401×401)

 

Конкурсът е сред най-важните инструменти на Forbes в изпълнение на неговата мисия да насърчава хората да следват мечтите си и да преследват своето щастие, като търси шампионите на свободното предприемачество и насочва вниманието на обществото към вдъхновяващите им истории.

 

Кандидатстването в конкурса за всяка от основните категории и секторни подкатегории се извършва само онлайн от 16 декември чрез сайта на Forbes България.

 

  • Компаниите отговарят на общи и няколко специфични за съответната категория въпроси.
  • Оценяването се извършва от жури, което включва успешни предприемачи с добра репутация от различни сфери на икономиката.
  • Журито получава цялата информация, която му позволява да провери коректността на класирането. Екипът на Forbes сумира точките, събрани от всички членове на журито, и подрежда крайното класиране във всяка категория.
  • Награда получава компанията, заела първо място във всяка категория. Допълнително се излъчват финалисти в топ 3.

 

За наградите на Forbes могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон. Компаниите, кандидатстващи за наградите, отговарят на четири общи и няколко специфични въпроса в зависимост от категорията, като всеки въпрос носи до определен брой точки. Отговорите се оценяват от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes, който обобщава получената от журито информация, и на тази основа класира кандидатурите във всяка категория и обявява финалистите. При конфликт на интереси членовете на журито не поставят оценки за съответната кандидатура, а липсващата позиция се запълва със средната оценка на другите членове на журито за тази кандидатура.

 

—————————————————————————————————————————————————— 

 

Медина Мед ® придоби международен СЕРТИФИКАТ ЗА НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ RECIRCLE 2022 г.

 

Това е за удостоверява, че ние Медина Мед ® получихме номинация за награда на Recircle 2022 в категорията Spirit of Retreading Award, за изключително представяне и принос за развитие в сектор - регенерат на тежкотоварни и индустриални гуми. Наградите Recircle са глобално събитие, предназначено да отбележи приноса на компании в индустриите за производство, регенериране и рециклиране на гуми към кръговата/зелена икономика.

 

 

Екипът на Медина Мед ®

 

 

www.medina-med.com - oнлайн магазин за зимни гуми, летни гуми, всесезонни гуми.

 

Повече информация: сервизи за гуми на Медина Мед или 0700 20 707

 

Уважаеми Клиенти,

 

Всички поръчки, направени в онлайн магазин МЕДИНА МЕД ® (www.medina-med.com) на дата 24 май 2024 г., ще бъдат обработени и изпратени съгласно стандартните условия за съботно работно време на Спиди.

 

Повече информация: 

Тел: 0700 20 707

E-mail: eshop@medina-med.com

 

Празнично работно време - сервизи за гуми МЕДИНА МЕД ®:

 

 

24 Май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Прилага се за всички сервизи за гуми МЕДИНА МЕД ® - София, Пловдив, Пазарджик, Ст.Загора, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Добрич, Велико Търново и Благоевград. 

 

 

Екипът на МЕДИНА МЕД ®