Подаване на сигнал и публично оповестяване на информация за нарушения

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ОСИГУРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

 

Подаване на сигнал чрез вътрешен канал

Можете да подадете устно или писмено сигнал за нарушение чрез създадения в „МЕДИНА МЕД“ ООД вътрешен канал за сигнали. Сигналите могат да са насочени срещу служител, членове на ръководството и органите на управление, клиенти, доставчици, както и срещу трети, свързани с „МЕДИНА МЕД“ ООД лица.

 

Сигналът следва да съдържа Вашите данни, които няма да бъдат споделяни с други лица освен за целите на проверката. Сигналите се разглеждат при условията и реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (за краткост по-долу “Закон”) и „Вътрешни правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нарушения". По подадени основателни сигнали се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия в срок от 3 месеца от регистрацията на сигнала.

 

Сигналът следва да се подаде до длъжностното лице по разглеждане на сигнали за нарушения (длъжностно лице) по един от следните начини:

  • на електронен адресsignal@medina-med.com;
  • чрез телефонен разговорна телефон +359 4600 261;
  • по време на лична срещас длъжностното лицев Централен офис – гр. Стара Загора, ул. Хрищенско шосе № 8;
  • с писмо до адрес:6009 гр. Стара Загора, ул. Хрищенско шосе № 8. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице. Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал, освен ако длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай.

 

Вътрешни правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в медина мед оод по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да видите тук.

 

Формуляра за подаване на сигнал може да свалие тук.

 

 Подай сигнал.