За миналата година са продадени 25 602 тона гуми

17 Май 2013


 

Всички организации и фирми са изпълнили годишната цел по оползотворяване, сочи докладът на комисията за проверка на годишните одиторски доклади от организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми и от фирмите, изпълняващи задълженията си индивидуално.


Оползотворяващите организации на излезли от употреба гуми у нас са пет на брой: "Екомедиана - 2010" АД, "Норд Авторециклинг" АД, "Гумирек" ЕАД, "Екогуми" АД и "Трансинс Авторециклиращ Консорциум" АД. Индивидуално изпълняващите задълженията си фирми през 2012 г. са две: "Омнифак" ООД и "Ванина Експорт" АД.


Фирмите, които продават на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на тези, които са излезли от употреба в количество, не по-малко от 65 на сто от общия брой гуми, пуснати от тях на пазара на България през изтеклата година.


Всички одиторски доклади са подадени в МОСВ в рамките на законоустановения срок. Въз основа на информацията в тях комисията, извършила проверката на докладите, е направила и своите заключения. 


 Фирмите, изпълняващи задълженията си индивидуално по Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми и всичките пет организации по оползотворяване на излезли от употреба гуми, както и лицата, членуващи в тях, са изпълнили целта по оползотворяване.


Общо пуснатите от тях на националния пазар количества гуми през изминалата година, са 25 602.085 тона. От тях са оползотворени 17 637.504 тона. Това означава, че са преработени 68.89% от тях, т.е. надвишава се заложеното в Наредбата изискване от 65 процента.