ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

31 Януари 2020

 

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

 

за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

На 08.02.2019г.,от 14:00 ч., в гр. Стара Загора ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща)за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 от23.11.2018 г. между МИ и „Медина Мед“ ООД.

 

С реализацията на настоящият проект, компанията ще внедри производствена (процесна) иновация – иновативен както у нас, така и за целия Балкански полуостров производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, чрез закупуване на Линия за производство на възстановени гуми, чрез топъл регенерат-1бр. С реализирането на проекта ще се постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании в България.

 

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 2 488 904,10 лв., от които 1 493 842,46 лв., безвъзмездна финансова помощ (1 269 766,09 лв. европейско и 224 076,37 лв. национално съфинансиране) и 995 061,64 лв., собствено съфинансиране.

 

Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, „Медина Мед“ ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании у нас.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Медина Мед“ ООД организира встъпително информационно събитие (работна среща), с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.

 

         На встъпителното информационно събитие (работна среща) са поканени представители на всички заинтересовани страни от проекта: представители на УО, доставчици на машини, представители на традиционни и дигитални медии, представители на заводи за възстановяване на товарни и автобусни гуми у нас, както и основни клиенти на "Медина мед" ООД, потребяващи продуктите на компанията, Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизатори на гуми (най-влиятелната браншова организация в сектора).

 

По време на работната среща ще бъдат представени основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния процес по топъл регенерат, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения (детайлно описани в Сравнителния анализ за иновативния процес). При провеждане на информационната работна среща, ще се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни заводи за възстановяване на товарни и автобусни гуми.

 

Встъпителната работна среща по проекта ще се проведе на 08.02.2019г.,от 14:00 часа, в заседателна зала, намираща се в сградата на „Медина Мед“ ООД, ул. „Хрищенско шосе“ №1, гр. Стара Загора.