УВЕДОМЛЕНИЕ

5 Декември 2019

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

/допълнение към Уведомление с вх.№ КОС=01-5607/15.11.2019 год./

 

от      "МЕДИНА МЕД" ООД, гр.Стара Загора, ул.“Христо Ботев“123 А ,тел:042600261

 (име, адрес и телефон за контакт)

гр.Стара Загора , ул.“Христо Ботев“ 123А,

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр.Стара Загора, ул.Христо Ботев 123 А

Телефон, факс и ел. поща: (е-mail):

042600261,факс:042622911,е-mail:medina@medina-med.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Иван Панчов

Лице за контакти: Ивелин Панчов -0888471037

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  "МЕДИНА МЕД" ООД има следното инвестиционно предложение:

     Цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

     Разширение на съседен цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили в съществуваща сграда с идентификатор 68850.517.501.12

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В цехът ще се извършва механично отстраняване на износената част от протектора на употребявани гуми за тежкотоварни автомобили.Ще се полагат сегменти с нов протектор върху така обработената основа и ще се извършва вулканизация в автоклав за осигуряване на необходимата здравина между основата и новия протектор.

Предвижда се капацитет за обработка на 700 броя гуми годишно.

Площта на помещението е 950 м2.

Поради това че при технологичния процес няма да се  използва вода и газ не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.За битови нужди ще се използва съществуващата ВиК мрежа.

Няма да се използват взривни вещества в обекта.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Стара Загора, УПИ I, КВ.2, имот  68850.517.501

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За технологичния процес се използват употребявани гуми поради което не е необходимо използването на други природни ресурси.

Съществуващата В и К мрежа е достатъчна и няма да се ползват повърхностни или подземни води.

     6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Серед Диоксид-250 mg/Nm3,

Въглероден оксис< 12,3 mg/Nm3,

Въглероден диоксид<3.95 mg/Nm3,

Азотни оксиди-19 mg/Nm3

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

каучукови стружки които се предават на фирма за последващa преработка.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При технологичния процес не се формират никакви отпадъчни води.

Битовите отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката няма да се съхраняват опасни химически вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

...................................................................................................................................

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.  

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1.  бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

Дата: 15.11.2019 

 

Уведомител: .........................

                 /инж.Иван Панчов/