Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

31 Януари 2020

„Медина Мед“ ООД на 23.11.2018 г. подписа договор BG16RFOP002-3.004-0022-C01за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

Проектът ще повиши ресурсната ефективност на „Медина Мед“ ООД, чрез внедряване на производствена (процесна) иновация - иновативен както у нас, така и за целия Балкански полуостров производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, чрез закупуване на Линия за производство на възстановени гуми, чрез топъл регенерат-1бр. Внедряването на този иновативен производствен процес ще позволи спестяване на основни суровини за производството на възстановени гуми - основи, каучуково покритие, шприц; намаляване с над 70% на отпадъците от излезли от употреба гуми (ИУГ) с код 16 01 03 и преминаване на "Медина мед" ООД към първа степен на "предотвратяване" на отпадъка съгласно йерархията за управление на отпадъците; намаляване на употребата на опасни химически вещества, какъвто е шприцът; повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16% и намаляване на количеството емисии в атмосферата от производствената дейност. Внедряването на иновацията ще разшири производствения капацитет на "Медина мед" ООД с над 65%, тъй като ще се възстановяват всички постъпили основи, без генериране на отпадък "излезли от употреба гуми" и ще даде възможност на компанията да разшири пазарния си дял сред производителите на възстановени товарни и автобусни гуми. В проекта са предвидени и дейности за организиране и провеждане на събития и публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите по проекта.

 

Общата сума на инвестицията е 2 488 904,10 лв., от които 1 493 842,46 лв. безвъзмездна финансова помощ (60.02 %)от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 269 766,09 лв. европейско и 224 076,37 лв. национално съфинансиране) и 995 061,64 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта: повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствената дейност на "Медина мед" ООД, чрез въвеждане на иновативен за България производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, като по този начин реализирания проект ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес в други производства у нас.

 

Специфични цели на проекта:

1. Внедряване на иновативния процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат;

2. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;

3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

4. Реализация на пилотен проект със силно изразен демонстрационен ефект.

 

Резултати:

 •          Въведен уникален за България, иновативен процес по топло регенериране;
 •          Закупена и въведена в експлоатация Линия за производство на възстановени гуми, чрез топъл регенерат-1 бр.;
 •          Намаляване използването на суровини - основи, каучуково покритие и шприц;
 •          Намаляване на генерираните отпадъци от производствената дейност - отпадък "ИУГ" и предотвратяване образуване на отпадък "ИУГ";
 •          Увеличен производствен капацитет на предприятието;
 •          Изпълнена дейност за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на "Медина мед" ООД.
 •          Извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана съгласно стандарт БДС EN ISO 17025 лаборатория
 •          Проведено встъпително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр;
 •          Проведено заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр;
 •          Широко информирани заинтересовани страни относно мултиплициране на резултатите от проекта.
 •          Публикувана специализираната публикация за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.
 •          Публикувано прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.
 •          Проведен финансов одит на дейностите по проекта;
 •          Изготвен доклад относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит