ПОКАНА за ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022-C01

19 Февруари 2020

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ На 27.02.2020г., от 14:30 часа в гр. Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004- 0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002- 3.004-0022-C01 /23.11.2018 г. между МИ и „Медина Мед“ ООД. С реализацията на настоящият проект, компанията внедри производствена (процесна) иновация – иновативен както у нас, така и за целия Балкански полуостров производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, чрез закупуване на Линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат. С реализирането на проекта ще се постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании в България. Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 2 488 904,10 лв., от които 1 493 842,46 лв., безвъзмездна финансова помощ (1 269 766,09 лв. европейско и 224 076,37 лв. национално съфинансиране) и 995 061,64 лв., собствено съфинансиране. Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, „Медина Мед“ ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании у нас. Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Медина Мед“ ООД организира заключително събитие, с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0022-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Медина Мед" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО По време на събитието ще бъде представено закупеното оборудване и основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. Заключителната среща ще се проведе на 27.02.2020 г., от 14:30 часа, на ул. Хрищенско шосе 1, площадка „Медина Мед“ ООД, Цех „Регенерат“, гр. Стара Загора.

Уважаеми Клиенти,

 

Всички поръчки, направени в онлайн магазин МЕДИНА МЕД ® (www.medina-med.com) на дата 24 май 2024 г., ще бъдат обработени и изпратени съгласно стандартните условия за съботно работно време на Спиди.

 

Повече информация: 

Тел: 0700 20 707

E-mail: eshop@medina-med.com

 

Празнично работно време - сервизи за гуми МЕДИНА МЕД ®:

 

 

24 Май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Прилага се за всички сервизи за гуми МЕДИНА МЕД ® - София, Пловдив, Пазарджик, Ст.Загора, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Добрич, Велико Търново и Благоевград. 

 

 

Екипът на МЕДИНА МЕД ®