На 27.02.2020г., от 14:30 ч., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002- 3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД,

На 27.02.2020г., от 14:30 ч., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002- 3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 от 23.11.2018 г. между МИ и „Медина Мед“ ООД. На събитието присъстваха представители на заинтересовани страни от проекта, представители на медии, основни клиенти на "Медина мед" ООД, потребяващи продуктите на компанията. С реализацията на настоящият проект компанията внедри иновативен както у нас, така и за целия Балкански полуостров производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, чрез закупуване на Линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат-1бр. С реализирането на проекта се постига силен демонстрационен ефект, което ще доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании в България. Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 2 488 904,10 лв., от които 1 493 842,46 лв., безвъзмездна финансова помощ (1 269 766,09 лв. европейско и 224 076,37 лв. национално съфинансиране) и 995 061,64 лв., собствено съфинансиране. По време на заключителната среща беше представена линията за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат и беше демонстрирано как работи, като се постави фокус върху иновативния процес „топъл регенерат“, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения.