Медина Мед ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация

17 Юни 2024

На 17.06.2024 г. “Медина Мед” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС BG- RRP-3.008-0118-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

 

Обща цел на проекта: Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

 

Специфични цели на проекта са:

 

1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;

2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;

3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

 

Планираната за закупуване Линия за възстановяване на товарни гуми чрез студен регенерат - 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

 

Обща стойност на проекта: 1 500 000.00 лв., от които 750 000.00 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:

  • Намаляване образуването на отпадъци
  • Използване на ресурси с биологичен произход
  • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите - Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите

Medina Med 3.png (1001×1468)