Информационно събитие - резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД

8 Февруари 2019

На 08.02.2019г.,от 14:00 ч., в гр. Стара Загора се проведе встъпително информационно събитие (работна среща)за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 от23.11.2018 г. между МИ и „Медина Мед“ ООД.На събитието присъстваха представители на заинтересовани страни от проекта, представители на медии, основни клиенти на "Медина мед" ООД, потребяващи продуктите на компанията.

 

С реализацията на настоящият проект се очаква компанията да внедри производствена (процесна) иновация – иновативен както у нас, така и за целия Балкански полуостров производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, чрез закупуване на Линия за производство на възстановени гуми, чрез топъл регенерат-1бр. С реализирането на проекта ще се постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании в България.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 2 488 904,10 лв., от които 1 493 842,46 лв., безвъзмездна финансова помощ (1 269 766,09 лв. европейско и 224 076,37 лв. национално съфинансиране) и 995 061,64 лв., собствено съфинансиране.

 

По време на работната среща бяха представени основните параметри на одобрения проект, като се постави фокус върху иновативния процес по топъл регенерат, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения.